Άλλα Πατριαρχεία

Η τελετή της Δευτέρας Αναστάσεως στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Τήν μεσημβρίαν τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα, 3ης /16ης Ἀπριλίου 2017, ἐτελέσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ τελετή τῆς δευτέρας Ἀναστάσεως.

Ἡ τελετή αὕτη ἤρχισε εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Πατριαρχείου διά τῆς ἀναγνώσεως τῆς Θ’ ὥρας τοῦ Πάσχα:  «Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι … Προλαβοῦσαι τόν Ὄρθρον αἱ περί Μαριάμ…», ἐν ᾧ ἐνεδύοντο ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, οἱ Ἀρχιερεῖς καί οἱ Ἱερεῖς τάς ἑορτίους Πασχαλίους Ἀρχιερατικάς καί Ἱερατικάς στολάς αὐτῶν.

Τούτων συμπληρωθέντων καί ἐν ᾧ ὑπό τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου καί τοῦ κ. Ἀλβανοῦ καί τῶν βοηθῶν αὐτῶν ἐψάλλετο τό ἀργόν βυζαντινόν «Χριστός Ἀνέστη», ἐξῆλθεν ἡ Πατριαρχική Συνοδεία ἀπό τῆς αἰθούσης τοῦ Θρόνου καί ἐν πομπῇ κατῆλθε διά τῆς Ὁδοῦ τοῦ Πατριαρχείου καί τῆς Χριστιανικῆς Ὁδοῦ εἰς τήν Αὐλήν τοῦ Ναου τῆς Ἀναστάσεως, ἔνθα ἀνεπέμφθη δέησις.

Ἐκεῖθεν ἡ συνοδεία ἐπορεύθη πρός τό Καθολικόν, ἔνθα ἐτελέσθη ὁ Ἑσπερινός τοῦ Πάσχα καί ἀνεγνώσθη τό Εὐαγγέλιον τῆς ἀγάπης, ἐκ τοῦ κατά Ἰωάννην Εὐαγγελίου «οὔσης ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ μιᾷ τῶν Σαββάτων…»  καί τό « μεθ’ ἡμέρας ὀκτώ…» εἰς διαφόρους γλώσσας.

Τούτου συμπληρωθέντος, ἡ Πατριαρχική Συνοδεία ἀνῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα.

Πατήστε εδώ για περισσότερο φωτογραφικό υλικό.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας