Άλλα Πατριαρχεία

O Πρωθυπουργός της Ρωσίας επισκέπτεται τον Ναόν της Αναστάσεως

Ὁ κ. Medvedev μετά τοῦ Μακαριωτάτου εἰς τά πέριξ τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου προσκυνήματα-005Ὁ Γέρων Σκευοφύλαξ ἐπιδίδων εἰς τόν κ. Medvedev εἰκόνα τῆς Θεοτόκου-007Ὁ Μακαριώτατος ἐπιδίδων εἰς τόν κ. Medvedev εἰκόνα τοῦ Παναγίου Τάφου-008Ὁ κ. Medvedev μετά τοῦ Μακαριωτάτου εἰς τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν-002Ὁ κ. Medvedev μετα τοῦ Μακαριωτάτου εἰς τό Σκευοφυλάκειον-006Ὁ κ. Medvedev μετά τοῦ Μακαριωτάτου εἰς το Σκευοφυλάκειον-004Ὁ κ. Medvedev μετά τοῦ Μακαριωτάτου εἰς τό Σκευοφυλάκειον-003Ὁ κ. Medvedev μετά τοῦ Μακαριωτάτου εἰς τό Γραφεῖον τοῦ Παναγίου Τάφου-001

Τήν νύκτα τῆς Τετάρτης, 27ης Ὀκτωβρίου / 9ης Νοεμβρίου 2016, ἐπεσκέφθη τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως ὁΠρωθυπουργός τῆς Ρωσίας ἐξοχώτατος κ. Dmitry Medvedev.

Τόν ἐξοχώτατον κ. Medvedev ὑπεδέχθη εἰς τήν Αὐλήν τοῦ Ναοῦ ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν, ὡς τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Δραγουμανεύοντος Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου  καί ἄλλων.

Ὁ ἐξοχώτατος Πρωθυπουργός τῆς Ρωσίας προσεκύνησεν εἰς τήν Ἁγίαν Ἀποκαθήλωσιν, τόν ΠανάγιονΤάφον καί τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν, ξεναγούμενος ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου μέ ἰδιαιτέραν ἔμφασιν εἰς τάςἐπιτελουμένας ἐργασίας ἀποκαταστάσεως τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου.

Εἰς τό Γραφεῖον τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Γέροντος Σκευοφύλακος ὁ Μακαριώτατος ἐτίμησε τόν ἐξοχώτατον Πρωθυπουργόν τῆς Ρωσίας διά τῆς τιμητικῆς διακρίσεως τοῦ Ἀνωτέρου Ταξιάρχου τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς ἀναγνώρισιν τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως αὐτοῦ καί τῆς βοηθείας αὐτοῦ καί συμπαραστάσεως πρός τά Πανάγια Προσκυνήματα καί τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων.

Συγκεκινημένος ὁ κ. Medvedev ηὐχαρίστησε καί  προσέφερεν εἰς τόν Μακαριώτατον ὡραιοτάτην λειψανοθήκην ἐκ σμάλτου ὁ δέ Μακαριώτατος ἐπέδωσε εἰς τόν κ. Πρωθυπουργόν εἰκόνα τοῦ Παναγίου Τάφου. Εἰκόνα ὡσαύτως ἐπέδωσεν εἰς αὐτόν  καί ὁ Γέρων Σκευοφύλαξ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἱεραπόλως κ. Ἰσίδωρος.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας