Άλλα Πατριαρχεία

Η πορεία της οδού του μαρτυρίου και αι ώραι της Μεγάλης Παρασκευής στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Ἡ Ἱερά Λιτανεία διερχεται τήν Ὁδόν τοῦ Μαρτυρόυ φθάνουσα εἰς τήν Ρωσικήν Ἐκκλησίαν τοῦ Ἁγίου Ἀλεξάνδρου-008Ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης φθάνουσα εἰς τήν Ἁγίαν Αὐλήν-004Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἑλενουπόλεως προσκυνῶν εἰς τό Πραιτώριον-006Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἑλενουπόλεως εἰς τήν Ἱεράν Λιτανείαν-005Ὁ Δραγουμανεύων Ἀρχιμανδρίτης Ματθαῖος & ἡ Οἰκογένεια τῶν κλειδούχων τῆς Θύρας τοῦ Ναοῦ-003Ἡ Ἱερά Λιτανεία φθάνουσα εἰς την Ἁγίαν Αὐλήν-002Ἡ Ἱερά Λιτανεία φθάνουσα εἰς τήν Ἁγίαν Αὐλήν-001Ἡ Ἱερά Λιτανεία ἐξέρχεται ἀπό τό Πραιτώριον-007

Τήν 1ην /14ην Ἀπριλίου 2017, Μεγάλην Παρασκευήν, τήν πρωΐαν, ἐξεκίνησεν ἡ πορεία τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἀπό τοῦ Πραιτωρίου καί τῆς Ὁδοῦ τοῦ Μαρτυρίου πρός τόν Φρικτόν Γολογοθᾶν, εἰς ἀνάμνησιν τοῦ γεγονότος ὅτι τήν πορείαν ταύτην ἠκολούθησεν ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ἀνακριθείς ὑπό τοῦ Πιλάτου εἰς τό Πραιτώριον, καταδικασθείς, κολαφισθείς, ἐμπαιχθείς καί ᾖρε τόν σταυρόν Αὐτοῦ πρός τόν τόπον τῆς σταυρώσεως Αὐτοῦ, τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν.

Τῆς κατανυκτικῆς πορείας ταύτης ἐν συμμετοχῇ πολλῶν προσκυνητῶν ὅλων τῶν ἐθνικοτήτων, πολλῶν αἰρόντων ξυλίνους σταυρούς, προΐστατο Ἀρχιερεύς τοῦ Πατριαρχείου αἴρων ὡσαύτως σταυρόν, ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ,  συμμετέχων οὕτως εἰς τό πάθος τοῦ σταυροῦ τοῦ Κυρίου.

Ἡ λιτανεία αὕτη τῆς Ὁδοῦ τοῦ Μαρτυρίου κατέληξεν εἰς τήν αὐλήν τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, ἐν ᾧ ὁ Ἀρχιερεύς ὡμίλησεν εἰς τούς πιστούς.

Ἐν συνεχείᾳ οἱ μετέχοντες εἰς τήν κατανυκτικήν πορείαν ταύτην συμμετεῖχον εἰς τήν ἀκολουθίαν τῶν Ὡρῶν τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς ἐπί τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας