Άλλα Πατριαρχεία

Ο Μ. Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος απευθύνει έκκλησιν προστασίας των χριστιανικών δικαιωμάτων εις την πόλιν των Ιεροσολύμων

Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 30ῆς Ἰουλίου / 12ης Αὐγούστου 2017, ἔλαβε χώραν συνέντευξις τῶν Μ.Μ.Ε. τῆς Ἰορδανίας καί ἄλλων χωρῶν εἰς τήν ἐν Ἀμμάν Μητρόπολιν τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.

Εἰς τήν συνέντευξιν ταύτην καί εἰς ζωντανήν τηλεοπτικήν ἀναμετάδοσιν ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος κατήγγειλεν τήν πρόσφατον ἄδικον ἀπόφασιν τοῦ Ἰσραηλινοῦ Δικαστηρίου, ἡ ὁποία ἐπικυρώνει τάς παρανόμους συμφωνίας ἐνοικιάσεως τῶν ξενοδοχείων τῆς Πύλης τοῦ Δαυΐδ, ἰδιοκτησίας τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων τό ἔτος 2005 ὑπό τοῦ τότε Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. Εἰρηναίου καί τοῦ Οἰκονομικοῦ συνεργάτου αὐτοῦ κ. Νικολάου Παπαδήμα πρός τάς παρακτίους ἑταιρείας τῶν “Ateret Kohanim”.

Τό κείμενον τῆς ἐκκλήσεως τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων ἔχει ἀγγλιστί ὡς ἕπεται, ἴδε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον:

http://www.jp-newsgate.net/en/2017/08/12/34370

Τήν ἐκκλησιν τοῦ Μακαριωτάτου ἠκολούθησαν ἀπαντήσεις Αὐτοῦ διά στόματος τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Χριστοφόρου εἰς δημοσιογραφικάς ἐρωτήσεις περί τοῦ τρόπου διαχειρίσεως τῆς περιουσίας τοῦ Πατριαρχείου καί τῆς διαφυλάξεως τῶν δικαιωμάτων τῶν Χριστιανῶν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν ἐν γένει καί τήν Ἱερουσαλήμ εἰδικώτερον, Ἁγίαν Πόλιν τῶν τριῶν μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.