Άλλα Πατριαρχεία

Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων προσκεκλημένος εις την δευτέραν Διεθνή Διάσκεψη των Αθηνών δια την μέσην Ανατολήν

Ἀπό Κυριακῆς, 16ης /29ης ἕως Τρίτης 18ης /31ης Ὀκτωβρίου 2017, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος συμμετέχει ὡς προσκεκλημένος εἰς τήν «2αν Διεθνῆ Διάσκεψιν τῶν Ἀθηνῶν διά τόν Θρησκευτικόν καί Πολιτιστικόν Πλουραλισμόν καί τήν Εἰρηνικήν Συνύπαρξιν εἰς τήν Μέσην Ἀνατολήν», διοργανουμένην ὑπό τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος.

Εἰς τήν Διάσκεψιν ταύτην ὁ Μακαριώτατος συνοδεύετο    ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Μάρκου καί τοῦ Ἐξάρχου Ἀθηνῶν ὁσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Δαμιανοῦ.

Κατά τήν ἄφιξιν τοῦ Μακαριωτάτου διά τῶν Ἰσραηλινῶν ἀερογραμμῶν τῆς El Al εἰς τό ἀεροδρόμιον «Ἐλευθέριος Βενιζέλος» ὑπεδέχθη Αὐτόν ὁ ἐν Ἀθήναις Ἔξαρχος τοῦ Παναγίου Τάφου Ἀρχιμανδρίτης Δαμιανός καί ἐκπρόσωποι τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος.

Τήν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν τῆς Διασκέψεως τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας 17ης / 29ης Ὀκτωβρίου 2017 ἐκήρυξεν ὁ Ἐξοχώτατος Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Προκόπιος Παυλόπουλος, καλωσορίζων τά μέλη τῆς Διασκέψεως καί ὑπογραμμίζων ὅτι τό φαινόμενον συγκρούσεως τῶν πολιτισμῶν δύναται νά ἀντιμετωπισθῇ καί ὑπερβαθῇ εἰς τήν εὐλογημένην χώραν τῆς Ἑλλάδος, εἰς τήν ὁποίαν ἐγεννήθησαν αἱ πνευματικαί ἀξίαι τῆς δημοκρατίας καί τοῦ πολιτισμοῦ. Ἐπίκεντρον τοῦ πολιτισμοῦ εἶναι ὁ ἄνθρωπος, φορεύς τῶν Ἀξιῶν καί ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς Διεθνοῦς Διασκέψεως ταύτης προσεφώνησε ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ὡς ἕπεται ἀγγλιστί, ἴδε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον:

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας