Άλλα Πατριαρχεία

Η κοπή της Βασιλόπιττας στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Ὁ Μακαριώτατος διανέμει τήν πίτταν εἰς τόν Γέροντα Ἀρχιγραμματέα.-003Ὁ Μακαριώτατος διανέμει τήν πίτταν εἰς τόν Ἀρχιμανδρίτην Ἱερώνυμον-006Ὁ Μακαριώτατος διανέμει τήν πίτταν εἰς τόν Ἀρχιμανδρίτην Ἰγνάτιον.-005Ὁ Μακαριώτατος διανέμει τήν πίτταν εἰς τόν Ἀρχιμανδρίτην Ἐπιφάνιον-008Ὁ Μακαριώτατος διανέμει τήν πίτταν εἰς τόν Ἀρχιμανδρίτην Ἀριστόβουλον-007Ὁ Μακαριώτατος διανέμει τήν πίτταν εἰς τόν Ἅγιον Ἰόππης-004Ὁ Μακαριώτατος διανέμει τήν πίτταν εἰς τόν Ἅγιον Ἑλενουπόλεως-001Ὁ κ. Κοΐνης εἰς τήν τελετήν-009Οἱ Ἁγιοταφῖται Πατέρες εἰς τήν τελετήν.-002

Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 31ης Δεκεμβρίου 2016/ 13ην Ἰανουαρίου 2017, ἔλαβε χώραν εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Θρόνου ἡ τελετή τῆς κοπῆς τῆς Βασιλόπιττας. Κατ᾽ αὐτήν προσεφώνησε ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ ἑλληνιστί ὡς ἕπεται:

«Ἰδού νῦν καιρός εὐπρόσδεκτος, ἰδού νῦν ἡμέρα σωτηρίας»,

(Β΄ Κορ. 6, 2).

Ἰδού τώρα εἶναι καιρός κατάλληλος, ἰδού τώρα εἶναι ἡμέρα σωτηρίας, κηρύττει ὁ Ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν θεῖος Παῦλος.

Ἡ ἁγία ἡμῶν Ἐκκλησία, ἥτις ἐστίν τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τοῦ παρατεινομένου εἰς τούς αἰῶνας, ἐντός τοῦ κόσμου, ὄχι μόνον χαιρετίζει, ἀλλά καί εὐαγγελίζεται τήν εἴσοδον τοῦ νέου χρόνου διά τῶν ἁγιογραφικῶν καί Κυριακῶν λόγων: «Πνεῦμα Κυρίου ἐπ’ ἐμέ, οὗ ἕνεκεν ἔχρισέ με, εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς ἀπέσταλκέμε, ἰάσασθαι τούς συντετριμένους τήν καρδίαν, κηρῦξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν καί τυφλοῖς ἀνάβλεψιν, ἀποστεῖλαι τεθραυσμένους ἐν ἀφέσει, κηρῦξαι ἐνιαυτόν Κυρίου δεκτόν» (Ἠσ. 61, 1-2 Λουκ. 4, 18-19).

Μέ ἄλλα λόγια, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ἡ θεώρησις τῆς ἐννοίας τοῦ χρόνου «οὐ σεσοφισμένοις λόγοις» (Β΄ Πέτρ. 1, 16) κατανοεῖται, ἀλλά «κατά ἀποκάλυψιν τοῦ χρόνοις αἰωνίοις σεσιγημένου μυστηρίου» (Ρωμ. 16, 25) τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ συνημμένου τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι καί πάντων ὁρατῶν καί ἀοράτων ὄντος συμπαντουργοῦ καί συνδημιουργοῦ.

Τήν κατανόησιν ταύτην τοῦ χρόνου προσφέρει ἡ ἁγία ἡμῶν Ἐκκλησία. οὐχί ὡς ἐγκόσμιος κοινωνικός ὀργανισμός, ἀλλά ὡς σῶμα Χριστοῦ, τοῦ ὁποίου ἡμεῖς, κατά Παῦλον, εἴμεθα μέλη (Ἐφ. 5, 30)· Αὐτός δέ, ὁ Χριστός, εἶναι «ὁ ὤν καί ὁ ἦν καί ὁ ἐρχόμενος» (Ἀποκ. 1, 4). Τοῦτο σημαίνει ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἰσάγει ἐντός τοῦ κόσμου τήν ἐν Χριστῷ αἰωνιότητα καί συνεπεκτείνεται πρός αὐτήν. Ἐντός δέ τῆς Ἐκκλησίας, ἔνθα ὁ χρόνος γίνεται καιρός, ἡ μνήμη τοῦ παρελθόντος γίνεται μνήμη ἐν Χριστῷ. Καί ἡ ἐλπίς τοῦ μέλλοντος γίνεται ἐλπίς ἐν Χριστῷ. Διά τοῦτο καί ὁ σοφός Παῦλος λέγει μνημονεύων τούς λόγους τοῦ Προφήτου Ἠσαΐου (49, 8): «Καιρῷ δεκτῷ ἐπήκουσά σου καί ἐν ἡμέρᾳ σωτηρίας ἐβοήθησά σοι. Ἰδού νῦν καιρός εὐπρόσδεκτος, ἰδού νῦν ἡμέρα σωτηρίας» (Β΄ Κορ. 6, 2).

Ὁ μέγας καί ἔγκριτος Πατήρ τῆς Ἐκκλησίας Ἅγιος Βασίλειος ὁ Ἐπίσκοπος Καισαρείας Καππαδοκίας, τοῦ ὁποίου ἡ ἐτήσιος μνήμη συμπίπτει μέ τήν ἔναρξιν τοῦ νέου ἔτους καί δή μέ τήν Δεσποτικήν ἑορτήν τῆς κατά σάρκα Περιτομῆς τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ, μᾶς καλεῖ σήμερον κατά τήν σεμνήν ταύτην τελετήν τῆς πρός τιμήν αὐτοῦ γιγνομένης, δηλονότι τῆς κοπῆς τῆς Βασιλόπιττας, νά ἀναλογισθῶμεν «ὅτι διά τῆς ἁμαρτίας εἰς γῆν κατερρύημεν, καί διά τῆς φιλανθρωπίας τοῦ κτίσαντος ἡμᾶς εἰς οὐρανούς ἀνεκλήθημεν».

Τήν δέ «εἰς οὐρανούς ἐν Χριστῷ ἀνάκλησιν ἡμῶν ταύτην προγευόμεθα κατά τόν εὐχαριστιακόν χρόνον τῆς Θείας Λειτουργίας, κατά τήν ὁποίαν ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου μεταφέρεται «ἀπό τῶν παρόντων ἐπί τά μέλλοντα» κατά τόν Μ. Βασίλειον.

Ἐξ ἄλλου ὁ Ἀπόστολος Πέτρος ἀναφερόμενος εἰς τήν σχετικότητα τοῦ χρόνου, προτρέπει τούς πιστούς εἰς μετάνοιαν λέγων: «ἕν δέ τοῦτο μή λανθανέτω ὑμᾶς, ἀγαπητοί, ὅτι μία ἡμέρα παρά Κυρίῳ ὡς χίλια ἔτη καί χίλια ἔτη ὡς ἡμέρα μία».

Τήν ἐν Χριστῷ θεώρησιν τοῦ χρόνου ἔχοντες ὑπ’ ὄψιν, παρακαλέσωμεν τόν τῆς Καππαδοκίας ἱεράρχην Βασίλειον τόν Μέγαν, ἵνα πρεσβεύῃ Χριστῷ τῷ Θεῷ ἡμῶν ὑπέρ τῆς σωτηρίας τῶν ψυχῶν ἡμῶν καί ὑπέρ εἰρήνης τοῦ κόσμου καί τῆς περιοχῆς ἡμῶν. Μετά δέ τοῦ μελῳδοῦ εἴπωμεν: «Ὁ ἐν σοφίᾳ τά πάντα δημιουργήσας, προαιώνιε Λόγε τοῦ Πατρός, καί τήν σύμπασαν κτίσιν παντοδυνάμῳ σου λόγῳ συστησάμενος, εὐλόγησον τόν στέφανον τοῦ ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητός σου, καί φύλαττε τήν γεραράν Ἁγιοταφιτικήν ἡμῶν Ἀδελφότητα, τό Χριστεπώνυμον ἡμῶν ποίμνιον καί τήν ἁγίαν πόλιν ἡμῶν, διά τῆς Θεοτόκου δωρούμενος τῷ κόσμῳ τό μέγα ἔλεος», Ἀμήν.

Ἔτη πολλά!

Εὐθύς ἀμέσως ἐψάλη τό Ἀπολυτίκιον τῆς Περιτομῆς τοῦ Κυρίου «Μορφήν ἀναλλοιώτως» καί τοῦ ἁγίου Βασιλείου «Εἰς πᾶσαν τήν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος σου» καί ὁ Μακαριώτατος ηὐλόγησε τούς πιστούς λέγων: «αἴσιον, εἰρηνικόν καί εὐλογημένον τό Νέον Ἔτος, 2017».

Ἐν συνεχείᾳ καί ἐν ᾧ οἱ μαθηταί τῆς Σχολῆς ἔψαλλον τά κάλαντα: « Ἐμεῖς ἡ νέα γενεά τοῦ Παναγίου Τάφου», «Ἀρχιμηνιά κι Ἀρχιχρονιά» καί ἄλλα, ὁ Μακαριώτατος διένειμε τήν κοπεῖσαν πίτταν εἰς τούς τιμῶντας τήν τελετήν, Γενικόν Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρῆστον Σοφιανόπουλον, τούς Ἀρχιερεῖς τοῦ Πατριαρχείου καί λοιπούς Ἁγιοταφίτας Πατέρας, εἰς τούς μοναχούς καί μοναζούσας, εἰς τά μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Παροικίας, εἰς τά μέλη τοῦ Ἀραβοφώνου ἡμῶν ποιμνίου καί πάντας τούς μετέχοντας εἰς τήν τελετήν.

Μετά τήν τελετήν ταύτην οἱ μαθηταί τῆς Σχολῆς ἔψαλαν τά κάλαντα εἰς τούς Πατέρας τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος καί εἰς τά μέλη τῆς Ἑλληνικῆς παροικίας.

Εκ του Γραφείου Τύπου