Άλλα Πατριαρχεία

Η Ιερά Μονή Βατοπεδίου επισκέπτεται το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Ἡ ἐπίσκεψις τῆς Ἱ. Μονῆς Βατοπεδίου εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Θρόνου-004Ἡ ἐπίσκεψις τῆς Ἱ. Μονῆς Βατοπεδίου & τῶν Μητροπολιτῶν Καλαμαριᾶς καί Λεμεσοῦ εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Θρόνου-006Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λεμεσοῦ εἰς τήν ὑποδοχήν του Μακαριωτάτου-008Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λεμεσοῦ εἰς τήν ὑποδοχήν τοῦ Μακαριωτάτου-007Ὁ Μακαριώτατος καλωσορίζων την Ἱεράν Αδελφότητα-011Ὁ Μακαριώτατος καλωσορίζων την Ἱεράν Ἀδελφότητα-010Ὁ Μακαριώτατος καλωσορίζων τήν Ἱεράν Ἀδελφότητα-009Ὁ Μακαριώτατος ἐπιδίδων εἰς τόν Ἀρχιμανδρίτην Εὐφραίμ εἰκόνα τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου-003Ὁ καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Βατοπεδίου Ἀρχιμανδρίτης Εὐφραίμ προσφωνῶν τόν Μακαριώτατον-001Ὁ καθηγούμενος Ἀρχιμανδρίτης Εὐφραίμ ἐπιδίδων εἰς τόν Μακαριώτατον σέτ ἐγκολπίων-002Ἡ ἐπίσκεψις τῆς Ἱ. Μονῆς Βατοπεδίου εἰς τήν αἴθουσαν του Θρόνου-005

Τήν μεσημβρίαν τῆς Παρασκευῆς, 13ης /26ης Μαΐου 2017, ὁμάς ὀγδοήκοντα μοναχῶν τῆς Μονῆς Βατοπεδίου τοῦ Ἁγίου Ὅρους ὑπό τόν Καθηγούμενον αὐτῶν Ἀρχιμανδρίτην π. Ἐφραίμ τῇ παρουσίᾳ καί τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου καί Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κ. Ἰουστίνου, οὖσα εἰς προσκυνηματικήν ἐπίσκεψιν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τήν ἐκλεκτήν καί πολυπληθῆ μοναχικήν ὁμάδα ταύτην ἐδέχθη ἐνθέρμως ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν καί ἐκαλωσώρισεν αὐτήν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν, τήν ἁγιασθεῖσαν ὑπό τῆς ἐνσάρκου παρουσίας καί εἰς τήν Ἱερουσαλήμ, τήν ποτισθεῖσαν καί ἁγιασθεῖσαν διά τοῦ λυτρωτικοῦ αἵματος τοῦ σταυρωθέντος καί ἐκ νεκρῶν ἀναστάντος καί εἰς οὐρανούς ἀναληφθέντος Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Διά τοῦτο τά ὄμματα ὅλων τῶν Χριστιανῶν καί ὅλου τοῦ κόσμου εἶναι ἐστραμμένα πρός τήν Ἱερουσαλήμ, μεταδίδουσαν σημεῖον ἐλπίδος, παρηγορίας καί χαρᾶς, ἐκπεμφθέν ἐκ τοῦ Ζωοδόχου Τάφου τοῦ Χριστοῦ, τοῦ ὁποίου τό Ἱερόν Κουβούκλιον προσφάτως ἀνεκαινίσθη τῇ βοηθείᾳ καί τῇ χορηγίᾳ καί τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπεδίου. Ἐκ τοῦ ὕδατος τῆς διδαχῆς τοῦ Χριστοῦ ἀντλοῦν πάντες οἱ προσκυνηταί, οἱ ἐπισκεπτόμενοι τούς Ἁγίους Τόπους, εἰς τούς ὁποίους καί ἐδιδάχθη ἡ διδαχή Αὐτοῦ.

Εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῶν Ἱεροσολύμων διατηρεῖται ἡ ὀντότης καί ἡ ταυτότης τῶν Χριστιανῶν τῆς Ἁγίας Γῆς καί τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. Τά Πανάγια Προσκυνματα ἀποτελοῦν τήν ἀσπίδα προστασίας τῶν Χριστιανῶν  εἰς διαφόρους περιοχάς τῆς δικαιοδοσίας τοῦ Πατριαρχείου ἡ ὁποία φθάνει ἕως καί τό ἀπομεμακρυσμένον Κατάρ.

Ὁ καθηγούμενος π. Ἐφραίμ συγκεκινημένος ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον διά τήν ὑποδοχήν καί διά  τούς πατρικούς καί  Πατριαρχικούς λόγους Αὐτοῦ καί ἐζήτησε τάς προσευχάς Αὐτοῦ, διά νά συνεχίσῃ νά διακονῇ καί νά ἐπιτελῇ τόν μοναχικόν αὐτοῦ ἁγιορειτικόν ἀγῶνα. Ὑπεγράμμισε τό θαῦμα τῆς συνεχείας τοῦ ἁγιαστικοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων καί προσέφερε σέτ ἐγκολπίων εἰς τόν Μακαριώτατον.

Ὁ Μακαριώτατος προσέφερεν εἰς τόν Γέροντα Ἐφραίμ ἐπιστήθιον σταυρόν, εἰκόνα τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου καί ἀντίγραφον τοῦ προσφάτως εὑρεθέντος σταυροῦ τοῦ Κάλφα Κομνηνοῦ τοῦ Μυτιληναίου εἰς τό Ἱερόν Κουβούκλιον καί εἰς τούς Ἱερεῖς τῆς Μονῆς αὐτοῦ φιλντισένιους σταυρούς καί εἰς τούς μοναχούς εἰκόνας καί ηὐχαρίστησε τήν Ἱεράν Ἀδελφότητα τοῦ Βατοπεδίου διά τήν συμπαράστασιν καί τήν συμμετοχήν εἰς τό ἔργον ἀναστηλώσεως τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας