Άλλα Πατριαρχεία

Ο Εσπερινός της Μεγάλης Παρασκευής στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Τό θυμίαμα ὑπό των διακόνων-001Τό θυμίαμα ὑπό τῶν διακόνων εἰς τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν-008Τό θυμίαμα εἰς τό Προσκύνημα τῆς Εὑρέσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ-009Οἱ ραβδοῦχοι μετά τοῦ Τελετάρχου π. Βαρθολομαίου πρό τῆς κλίμακος τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου-004Ὁ προεξάρχων Ἱερεύς Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος εἰς τό Εὐαγγέλιον τῆς Ἀποκαθηλώσεως-003Ὁ Μακαριώτατος εὐλογῶν εἰς τόν Ἑσπερινόν τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς-005Εἰς τόν Ἑσπερινόν τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς-006Εἰς τόν Ἑσπερινόν της Μεγάλης Παρασκευῆς-002Τό θυμίαμα ὑπό τῶν διακόνων-007

Τήν μεταμεσημβρινήν ὥραν τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, 1ης /14ης Ἀπριλίου 2017, ἔλαβε χώραν εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ὁ Ἑσπερινός, ἤτοι ἡ τελετή πρός μνήμην τῆς Ἀποκαθηλώσεως τοῦ σώματος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀπό τοῦ σταυροῦ ὑπό Ἰωσήφ τοῦ ἀπό Ἀριμαθαίας.

Διά τήν τελετήν ταύτην κατῆλθεν κατά τήν τάξιν ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδλελφότης εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως διά τῶν βαθμίδων τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων φέροντος σταυρόν καί ἐπανωκαλύμmαυχον καί τῶν λοιπῶν Ἁγιοταφιτῶν, Ἀρχιερέων καί Ἱερέων φερόντων μόνον ἐπανωκαλύμmαυχον.

Ὁ Ἑσπερινός ἐτελέσθη ὡς Μεγάλη Παρρησία, τοῦ Πατριάρχου καί τῆς Συνοδείας Αὐτοῦ ἀνελθόντων εἰς τόν Γολγοθᾶν καί προσκυνησάντων τό ἐνταῦθα ὑπέρ ἡμῶν σεπτόν πάθος τοῦ Κυρίου μετά θυμιάματος, Μεγάλης Εἰσόδου καί τῶν Ἀποστίχων, ὧν τό Δοξαστικόν «Σέ τόν ἀναβαλλόμενον τό φῶς ὥσπερ ἱμάτιον…» ὑπό τοῦ  Πρωτοψάλτου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου καί  τοῦ ψάλτου κ. Γεωργίου Ἀλβανοῦ καί τῶν συνεργατῶν αὐτῶν Ἱεροψαλτῶν.

Τοῦ Ἑσπερινοῦ ἀπολυθέντος, ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης ἀνῆλθεν εἰς τήν μετάνοιαν αὐτῆς ἐν τῷ Κεντρικῷ Μοναστηρίῳ, ἵνα προετοιμασθῇ διά τήν τελετήν τοῦ Ἐπιταφίου ἐν τῇ νυκτί.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας