Άλλα Πατριαρχεία

Οι εποικισταί του ξενώνος του Αγ. Ιωάννου παραβιάζουν εκ νέου το προσκυνηματικό καθεστώς

Ἡ Ἰσραηλινή Ἀστυνομία εἰσέρχεται εις τόν παραβιασθέντα χῶρον-008Ἡ Ἰσραηλινή Ἀστυνομία εἰσέρχεται εἰς τόν παραβιασθέντα χῶρον-007Η Ἰσραηλινή Ἀστυνομία εἰσέρχεται εἰς τόν παραβιασθέντα χῶρον.-004Οι ἐποικισταί- εἰσβολεῖς τοῦ ξενῶνος τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου.-006Οἱ ἐποικισταί- εἰσβολεῖς τοῦ ξενῶνος τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου.-005Ὁ Μακαριώτατος μετά τοῦ Γενικοῦ Προξένου κατέρχονται εἰς τό Μετόχιον.-003Ὁ Μακαριώτατος & ἡ Συνοδεία κατέρχονται εἰς τόν παραβιασθέντα χῶρον τοῦ Μετοχίου της Γεθσημανῆς-002Ὁ Μακαριώτατος & ἡ Συνοδεία κατέρχονται εἰς τόν παραβιασθέντα χῶρον τοῦ Μετοχίου τῆς Γεθσημανῆς-001

Τήν Κυριακήν, 31ην Ὀκτωβρίου/ 13ην Νοεμβρίου, καί τήν Δευτέραν 1ην / 14ηνΝοεμβρίου 2016, οἱ ἐποικισταί- εἰσβολεῖς τοῦ ξενῶνος τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου / St. John Hostel- μέλη τῆς ὀργανώσεως «’Ατέρετ Κοχανίμ», παρερμηνεύσαντες καί διαστρεβλώσαντες προσωρινήν συμφωνίαν ὑπογραφεῖσαν μεταξύ τῶν Νομικῶν Συμβούλων τοῦ Πατριαρχείου καί τῶν ἰδίων Νομικῶν Συμβούλων, κατῆλθον ἐκ νέου καί εἰργάσθησαν αὐθαιρέτως, βιαίως καί ἐπανειλημμένως εἰς δωμάτιον μή ἀνῆκον εἰς τόν κατειλημμένον ὑπ᾽ αὐτῶν ξενῶνα ἀλλ εἰς τό κτιριακόν συγκρότημα τοῦ Μετοχίου τῆς Γεθσημανῆς, ἐν ᾧ ταυτοχρόνως ἠμπόδισαν τόν ἐργάτην τοῦ Πατριαρχείου νά ἐργασθῇ, ὡς συνεφωνήθη.

Ἐπί τόπου κατῆλθον τήν Δευτέραν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος ὁ Γέρων Ἀρχιγραμματεύς Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος, ὁ Γέρων Σκευοφύλαξ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἱεραπόλεως κ. Ἰσίδωρος, ὁ Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρῆστος Σοφιανόπουλος, ὁ Δραγουμανεύων Ἀρχιμανδρίτης Ματθαῖος καί ἄλλοι Ἁγιοταφῖται Πατέρες καί διεμαρτυρήθησαν ἐντόνως πρός τούς ἐργαζομένους ἐποικιστάς τοῦ Ξενῶνος, ἐκάλεσαν δέ ἐπειγόντως καί τήν Ἰσραηλινήν Ἀστυνομίαν.

Ἡ Ἰσραηλινή Ἀστυνομία, ἐκπροσωπουμένη ὑπό τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Τμήματος τῆς Παλαιᾶς Πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων (Κισλᾶ) κ. Δορόν Τουργκεμάν καί τοῦ Ἀστυνομικοῦ κ. Τζώνη Κασσάμπρη, ἔλαβε τήν πρέπουσαν θέσιν, συμφώνως πρός τήν ὑπογραφεῖσαν συμφωνίαν τῶν Νομικῶν Συμβούλων, ὅτε δέ οἱ ἐποικισταί ἠρνήθησαν νά σταματήσουν τάς ἐργασίας, διέταξε τήν παῦσιν αὐτῶν ἄχρι διευκρινίσεως τῆς συμφωνίας.

Ὅτε τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας κατέστη ἀδύνατος ἡ συνεννόησις μετά τῶν Νομικῶν Συμβούλων τῶν δύο πλευρῶν, ὁ Μακαριώτατος ἐζήτησε τήν ἐπαγρύπνησιν τῆς Ἀστυνομίας διά τήν τήρησιν τῆς Ἀστυνομικῆς ἐντολῆς παύσεως τῶν ἐργασιῶν καί ἔδωσεν ἐντολήν εἰς τούς Νομικούς Συμβούλους τοῦ Πατριαρχείου νά προσφύγουν εἰς τήν Δικαιοσύνην διά τήν ἀναχαίτισιν τῶν οἰκιστῶν ἐκ τῶν ἐπιβουλῶν αὐτῶν εἰς τήν ἀλλαγήν τοῦ Προσκυνηματικοῦ Καθεστῶτος, εἰς τό ὁποῖον ἀνήκει τό Μετόχιον τῆς Γεθσημανῆς, μέ ἀπώτερον σκοπόν αὐτῶν τήν ἔξοδον πρός τήν Αὐλήν τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας