Άλλα Πατριαρχεία

Η επίσκεψις του Μακαριώτατου Πατριάρχου Ιεροσολύμων είς Κωνσταντινούπολιν/Καππαδοκίαν

Ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων εἰς Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον-003Ὁ Μακαριώτατος μετά τοῦ νέου ὀφφικιούχου καθηγητοῦ κ. Γιάγκου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου-007Ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων εἰς Καππαδοκίαν-006Ἀναμνηστική φωτογραφία ἀπό τήν ἐπίσκεψιν εἰς Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον-005Συνάντησις τοῦ Μακαριωτάτου Π. Ἱεροσολύμων μετά του Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς τό Φανάριον-002Συνάντησις τοῦ Μακαριωτάτου Π. Ἱεροσολύμων μετά τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς τό Φανάριον-001Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων εἰς Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον-004

Τήν Παρασκευήν, 3ην /16ην Ἰουνίου 2017, ἤρξατο ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί ἐν συνεχείᾳ εἰς την Καππαδοκίαν.

Εἰς τήν ἐπίσκεψιν ταύτην ὁ Μακαριώτατος ἦτο προσκεκλημένος τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ἀναλαμβάνοντος προσκυνηματικάς περιοδείας εἰς ἐγκαταλελειμμένας ἀπό τοῦ 1922 κατά τήν ἀνταλλαγήν τῶν πληθυσμῶν Ἐκκλησίας καί Ἱεράς Μονάς τοῦ γένους ἡμῶν.

Συνοδεία τοῦ Μακαριώτατου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων εἰς την ἐπίσκεψιν αὐτήν ἦτο ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος Γέρων Ἀρχιγραμματεύς, ὁ ἐν Κωνσταντινουπόλει Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος καί ὁ Ἀρχιδιάκονος π. Μᾶρκος καί ὁ ἐλλογιμώτατος καθηγητής τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Θεόδωρος Γιάγκου μετά τῆς ἐριτίμου συζύγου αὐτοῦ.

Κατά τήν ἄφιξιν Αὐτοῦ ἐκ Τέλ Ἀβίβ εἰς το ἀεροδρόμιον Κωνσταντινουπόλεως ὑπεδέχθησαν τόν Μακαριώτατον ὁ Μητροπολίτης Ἰκονίου κ. Θεόληπτος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων εἰς Κωνσταντινούπολιν Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος.

Τήν μεσημβρίαν τῆς αὐτῆς ἡμέρας ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων ἐγένετο δεκτός ἐν θερμῇ ὑποδοχῇ εἰς τόν ἐν Φαναρίῳ Καθεδρικόν Ναόν τοῦ μεγαλομάρτυρος Ἁγίου Γεωργίου τοῦ τροπαιοφόρου ἐν Φαναρίῳ ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί τῶν Φαναριωτῶν ἀξιωματούχων εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Θρόνου, ἀκολούθως δέ παρεκάθισεν εἰς τήν τιμητικήν Αὐτῷ καί ἄλλοις συνδαιτημόσι τράπεζαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Τό ἑσπέρας ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης παρέθεσε δεῖπνον εἰς τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων εἰς τό ξενοδοχεῖον τῆς διαμονῆς Αὐτοῦ Intercontinental .

ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ ΔΙΑ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΝ – Α´ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ.

Τό Σάββατον, 4ην / 17ην Ἰουνίου 2017, ἔλαβε χώραν ἡ ἀπό τοῦ ἀεροδρομίου τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀναχώρησις διά Καισάρειαν μέ ἀπώτερον σκοπόν τήν Καππαδοκίαν.

Συνοδοί τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου εἰς τήν προσκυνηματικήν ἐξόρμησιν ταύτην ἦσαν ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος καί ἡ συνοδεία Αὐτοῦ, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρανουπόλεως κ. Γερμανός τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας κ. Βασίλειος ἐκ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου καί ἡ Συνοδεία Αὐτοῦ καί ἡ ἀντιπροσωπεία τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας.

Ἐκ Κωνσταντινουπόλεως ὁ Μακαριώτατος προσεγειώθη εἰς Καισάρειαν, ἐξ ἧς μετέβη ὁδικῶς εἰς τόν ἀρχαιολογικόν χῶρον τῆς κοιλάδος τῶν Κοράμων. Ἐνταῦθα σῴζονται κτίσματα φυσικά δημιουργίας τοῦ Θεοῦ δεχθέντα ἀνθρωπίνην τροποποίησιν ἐσωτερικῶς εἰς σχῆμα πυραμίδων, προκειμένου νά χρησιμοποιῶνται ὑπό τῶν προγόνων ἡμῶν διά κατοικίας ἤ δι᾽ Ἐκκλησίας καί ἱεράς Μονάς. Ἐνταῦθα ὑπεδέχθη τάς Πατριαρχικάς συνοδείας ὁ ὑπεύθυνος τοῦ Μουσείου τῆς Ἀρχαιολογικῆς Περιοχῆς τῆς κοιλάδος τῶν Κοράμων. Κατά τήν ξενάγησιν αὐτήν ἐκεῖνος ἀνέφερεν ὅτι τά Κόραμα εἶναι ὁ τρίτος εἰς τήν Τουρκίαν ἐπισκέψιμος ἀρχαιολογικός χῶρος μετά τήν Ἔφεσον καί τήν Ἱεράπολιν. Εἰς τήν περιοχήν ταύτην σῴζονται 250 Ναοί διά τούς ὁποίους καταβάλλονται προσπάθειαι συντηρήσεως διά συνδρομῶν. Εἰς δύο ἐκ τῶν Ναῶν τούτων σῴζονται θαυμάσιαι τοιχογραφίαι τοῦ 10ου αἰῶνος ἱστορημέναι ἐντός τῶν βράχων. Εἷς ἐκ τῶν δύο Ναῶν τούτων φέρει τό ὄνομα σήμερον «Ἡ σκοτεινή Ἐκκλησία» λόγῳ τῆς ἐλλείψεως φωτός. Ἐκ τῶν πολλῶν τοιχογραφιῶν διακρίνονται ζωηρότερον ἡ εἰκών τοῦ Παντοκράτορος Χριστοῦ, ἡ εἰκών τῆς θείας Μεταλήψεως, τῆς θείας Μεταμορφώσεως καί τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου.

Τό ἀπόγευμα τῆς αὐτῆς ἡμέρας τοῦ Σαββάτου ἐτελέσθη Ἑσπερινός, προεξάρχοντος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς τήν ἐγκαταλελειμμένην Ἐκκλησίαν τοῦ Ἁγίου Δημητρίου τῆς Κοινότητος Ἀραβισσοῦ.

ΚΥΡΙΑΚΗ Β´ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΕΙΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΝ.

Τήν Κυριακήν 5ην / 18ην Ἰουνίου 2017, ἐτελέσθη λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τῆς πόλεως Σινασσοῦ. Τῆς θείας Λειτουργίας ταύτης προεξῆρξεν ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συμπροσευχομένου τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.

Κατά τήν Λειτουργίαν ταύτην ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων ὡμίλησε διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ ἑλληνιστί ἴδε: http://www.jp-newsgate.net/gr/2017/06/18/47681

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας