Άλλα Πατριαρχεία

Η εορτή της Πεντηκοστής εις το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων

Ἑόρτιον κέρασμα εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Θρόνου.Ἄνοδος εἰς τό Πατριαρχεῖον.Τό ἐκκλησίασμα εἰς τόν Ἑσπερινόν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος εἰς τήν Γ' Εὐχήν τῆς Γονυκλισίας.Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Σεβαστείας εἰς τήν Β' Εὐχήν τῆς Γονυκλισίας.Ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλος εἰς τήν Α' Εὐχήν τῆς Γονυκλισίας.Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Λεόντιος & ὁ Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος κ. Σοφιανόπουλος.Οἱ Ἀρχιερεῖς καί οἱ Ἱερεῖς ἐνδεδυμένοι εἰς τήν θ. Λειτουργίαν.Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Σεβαστείας κ. Θεοδόσιος.Ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλος προεξάρχων τῆς θ. Λειτουργίας.Ἡ Εὐαγγελική περικοπή ἀραβιστί.Ἡ Εὐαγγελική περικοπή ἑλληνιστί.Ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλος προεξάρχων τῆς θ. Λειτουργίας.

Τήν Κυριακήν 22αν Μαίου / 4ην Ἰουνίου 2017, Κυριακήν τῆς Πεντηκοστῆς, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως ἡ μνήμη τοῦ γεγονότος τῆς ἐπιφοιτήσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Κατά τήν ἑορτήν ταύτην ἡ ἀνά τόν κόσμον Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καί ἡ Μήτηρ τῶν Ἐκκλησιῶν ἑορτάζει τό γεγονός ὅτι ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός πεντήκοντα ἡμέρας μετά τήν ἐκ νεκρῶν Ἀνάστασιν Αὐτοῦ καί δέκα ἡμέρας μετά τήν εἰς οὐρανούς Ἀνάληψιν Αὐτοῦ, ἀπέστειλε παρά τοῦ Πατρός Αὐτοῦ τό Ἅγιον Πνεῦμα εἰς τούς Ἁγίους Αὐτοῦ μαθητάς καί ἀποστόλους, συνηγμένους ὄντας εἰς τό ὑπερῷον καί ἐφώτισεν αὐτούς καί ἐλάλησαν ἐν ἑτέραις γλώσσαις τά μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ, ἤτοι τήν ἀλήθειαν διά τήν σωτηρίαν τῶν ἀνθρώπων ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ Ἐνανθρωπήσαντι, Σταυρωθέντι καί Ἀναστάντι.

Διά τήν ἑορτήν ταύτην ἐτελέσθη πανηγυρική θεία Λειτουργία ὡς Παρρησία εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως εἰς αὐτόν τόν Τάφον τοῦ Κυρίου, προεξάρχοντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, συλλειτουργούντων  Αὐτῷ τῶν Ἁγιοταφιτῶν Ἀρχιερέων Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, καί τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου, Λύδδης κ. Δημητρίου, καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ, καί Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π . Ἀριστοβούλου, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου καί τῇ συμμετοχῇ πολλοῦ πιστοῦ λαοῦ ἐξ ἐντοπίων καί προσκυνητῶν.

Εἰς τήν θείαν Λειτουργίαν μετά τήν Ἀπόλυσιν συνήφθη κατά τήν τάξιν ὁ Ἑσπερινός τῆς Δευτέρας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μετά τῶν εὐχῶν τῆς Γονυκλισίας. Ὁ Ἑσπερινός οὗτος ἔλαβε χώραν καί ὑπό τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων κατελθόντων ἐκ τοῦ Κεντρικοῦ Μοναστηρίου εἰς τό Καθολικόν χθαμαλῇ τῇ φωνῇ εἰς τό Ἱερόν Βῆμα τοῦ Καθολικοῦ.

Τοῦ Ἑσπερινοῦ ἀπολυθέντος, ἡ Πατριαρχική Συνοδεία ἀνῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα.

Ἐνταῦθα ὁ Μακαριώτατος ηὐλόγησε τούς προσελθόντας Πατέρας καί τό Ἐκκλησίασμα.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας