Άλλα Πατριαρχεία

Η εορτή των Αγίων Αρχαγγέλων στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Τό εὐλαβές ἐκκλησίασμα εἰς Ἰόππην.-012Οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖται Ζάμπιας Ἰωακείμ καί Νέας Κρήνης Ἰουστῖνος-007Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φιλαδελφείας κ. Βενέδικτος.-003Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φιλαδελφείας κ. Βενέδικτος εὐλογῶν τό θυμίαμα.-014Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναζαρέτ κ. Κυριακός.-011Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυριακός εἰς τήν θ. Λειτουργίαν.-010Ὁ Σεβασμιώτατος & ἡ Συνοδεία εἰς τήν Ἀρτοκλασίαν.-015Ὁ Μακαριώτατος ἐπισκέπτεται τήν Ἱ. Μονήν Ἀρχαγγέλων Ἱεροσολύμων.-002Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος εἰς τήν Ἀρτοκλασίαν.-006Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἀριστόβουλος καί ὁ χορός εἰς τό ψαλτήριον.-009Ἡ ὑποδοχή τοῦ Ἀρχιερέως εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἀρχαγγέλων Ἱεροσολύμων.-013Ἡ θεία Λειτουργία εἰς Ἰόππην προεξάρχοντος τοῦ Μητροπολιτου Κυριακοῦ.-008Ἡ Ἀπόλυσις καί τό Ἀντίδωρον.-005Εἰς τόν Ἀπόστολον.-004Τό εὐλαβές ἐκκλησίασμα καί ὁ χορός εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἀρχαγγέλων.-001

Τήν Δευτέραν, 8ην / 21ην Νοεμβρίου 2016, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τῆς Συνάξεως τῶν Ἁγίων Ἀρχαγγέλων Μιχαήλ καί Γαβριήλ καί πασῶν τῶν ἐπουρανίων δυνάμεων, ἤτοι τῶν ἐννέα Ταγμάτων, Ἁρχῶν, Ἐξουσιῶν, Κυριοτήτων, Θρόνων,  Δυνάμεων, Χερουβίμ, Σεραφείμ, Ἀρχαγγέλων καί Ἀγγέλων.

Ἡ ἑορτή αὕτη ἑωρτάσθη πρός ἀπόδοσιν τιμῆς εἰς τούς Ἀρχαγγέλους Μιχαήλ καί Γαβριήλ καί πάσας τάς ἀσωμάτους δυνάμεις, διά τό ὅτι ἀντετάχθησαν εἰς τόν ἐπαναστήσαντα ἐναντίον τοῦ Θεοῦ καί ἐκπεσόντα Ἑωσφόρον, λέγοντες «Στῶμεν καλῶς, στῶμεν μετά φόβου» καί διά τό ὅτι ἐπιτελοῦν τό ἀνατιθέμενον αὐτοῖς ὑπό τοῦ Θεοῦ ἔργον, διά τήν βοήθειαν καί σωτηρίαν τῶν ανθρώπων.

Ἡ ἑορτή αὕτη ἑωρτάσθη εἰς τήν ἐν τῇ χριστιανικῇ συνοικίᾳ τῆς Ἁγίας Πόλεως καί ἔναντι τοῦ Πατριαρχείου Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Ἀρχαγγέλων δι’ Ἑσπερινοῦ ἀφ’ ἑσπέρας καί θείας Λειτουργίας τήν πρωΐαν, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Φιλαδελφείας κ. Βενεδίκτου, συλλειτουργούντων αὐτῷ Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων, ὧν πρῶτος ὁ Δραγουμανεύων Ἀρχιμανδρίτης π. Ματθαῖος καί Διακόνων καί ψάλλοντος τοῦ ἀριστεροῦ ψάλτου τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως κ. Ἀλβανοῦ καί τοῦ προσκυνητοῦ κ. Γεωργίου Παπανικολάου καί προσευχομένων ἐν κατανύξει ἠθροισμένων προσκυνητῶν Ἑλλληνοφώνων, Ἀραβοφώνων, Ρωσοφώνων καί λοιπῶν.

Μετά τήν θ.  Λειτουργίαν, ὁ καθηγούμενος καί ἀνακαινιστής τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἀρχαγγέλων καί Γραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Λύδδης κ. Δημήτριος ἐδεξιώθη τήν Ἀρχιερατικήν Συνοδείαν καί τό ἐκκλησίασμα εἰς τό ἡγουμενεῖον.

Ἡ αὐτή ἑορτή ἑωρτάσθη καί εἰς τήν ἐν Ἰόππῃ παρά τήν θάλασσαν Ἱεράν καί ἱστορικήν Μονήν τῶν Ἀρχαγγέλων, τῆς ὁποίας τόν ἱερόν Ναόν καέντα ἰδίαις δαπάναις ἀνεκαίνισε ἐκ βάθρων ὁ καθηγούμενος αὐτῆς Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἰόππης  κ. Δαμασκηνός.

Ἡ ἑορτή ἑωρτάσθη διά θ. Λειτουργίας τήν πρωΐαν τῆς ὡς ἄνω ἡμέρας, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρῴην Ζάμπιας κ. Ἰωακείμ, συλλειτουργούντων αὐτῷ τοῦ καθηγουμένου Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἰόππης κ. Δαμασκηνοῦ καί τοῦ ἐκ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος παρεπιδημοῦντος Μητροπολίτου Νέας Κρήνης κ. Ἰουστίνου, Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων, ὧν πρῶτος ὁ Γέρων Καμαράσης Ἀρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου ἑλληνιστί, ρωσιστί καί ρουμανιστί ἐνίοτε δε καί ἀραβιστί καί τῆς χορῳδίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἀραβιστί, μετέχοντος τοῦ ἐκκλησιάσματος Ρωσοφώνων, Ρουμανοφώνων καί Ἀραβοφώνων.

Μετά τήν θ. Λειτουργίαν ὁ καθηγούμενος παρέθεσε τράπεζαν διά τήν Ἁρχιερατικήν Συνοδείαν καί ἄλλους.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας