Ακολουθία Σαββάτου 25.02.2017 | Τυρινῆς

(διάταξις ἰσχύουσα αἰωνίως, πλὴν θεοτοκίου ἑσπερίων ἤχου & συναξαρίου)
Ἀκολουθία ἑσπερινοῦ, ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.