Ακολουθία Σαββάτου 12.03.2016 | Τυρινῆς

Ἀκολουθία ἑσπερινοῦ, ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.

(διάταξις ἰσχύουσα αἰωνίως, πλὴν θεοτοκίου ἑσπερίων ἤχου, συναξαρίου καὶ εἰ τύχῃ ἑορτή)