Ακολουθία Σαββάτου 09.04.2016 | Δ´ Νηστειῶν

Ἀκολουθία ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
(διάταξις σταθερά, πλὴν συναξαρίου, καὶ τῶν τοῦ ἤχου·
μαρτυρικῶν καθισμάτων, στιχηρῶν αἴνων καὶ ἀποστίχων)