Ακολουθία Πέμπτης 30.03.2017 | Ε´ Νηστειῶν (Μέγας Κανών)

Τετάρτη ἑσπέρας, Μέγας Κανὼν εἰς τὸ μικρὸν ἀπόδειπνον doc & pdf
(διάταξις ἰσχύουσα αἰωνίως πλὴν 24ης καὶ 25ης Μαρτίου).

Πέμπτη πρωΐ, Μέγας Κανὼν εἰς τὸν ὄρθρον doc & pdf.
(διάταξις σταθερά, πλὴν συναξαρίου, καὶ τῶν τοῦ ἤχου τῆς ἑβδομάδος·
τριαδικῶν, μαρτυρικῶν καθισμάτων, φωταγωγικοῦ καὶ στιχηρῶν ἀποστίχων)