Ακολουθία Πέμπτης 14.04.2016 | Ε´ Νηστειῶν (Μέγας Κανών)

Ἀκολουθία ὄρθρου doc & pdf.
(διάταξις σταθερά, πλὴν συναξαρίου, καὶ τῶν τοῦ ἤχου·
τριαδικῶν, μαρτυρικῶν καθισμάτων, φωταγωγικοῦ καὶ στιχηρῶν ἀποστίχων)