Ακολουθία Κυριακής 29.06.2014 | Γ´ Ματθαίου (Τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου & Παύλου)

Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
*
Περὶ Νεομαρτύρων, κείμενα σχετικὰ μὲ εἰκόνες ἐδῶἐδῶἐδῶἐδῶἐδῶ & ἐδῶ.
Κατάλογος Νεομαρτύρων ἐδῶ. Σύγχρονοι Ἅγιοι ἐδῶ. Ἀκολουθία (μετὰ 1453) ἐδῶ.
Παρατήρησις ἐπὶ τῆς φυλλάδος: Εἰς τὸ τμῆμα Συναξάριον (ἐδῶ, μόνον τὸ Μηνολόγιον = συνοπτικὴ ἀναφορὰ εἰς τοὺς
ἑορταζομένους Ἁγίους), συμπεριλαμβάνονται, μετὰ τὸν ἀστερίκον, Ἅγιοι ἐκ Ρωσίας, καθὼς καὶ αἱ κατὰ τόπους τελούμεναι Συνάξεις Ἁγίων.
Ἀναγιγνώσκεται ὡς δόξῃ τῷ προεστῶτι. Ἐπὶ τοῦ παρόντος, συμπεριλαμβάνεται καὶ ἡ Σύναξις τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων,
μὴ θεσπισθεῖσα ἐπισήμως διὰ τὴν Κυριακὴν Γ´ Ματθαίου, ἀλλὰ κατ᾿ ἔθος τελουμένη.