Ακολουθία Κυριακής 10.07.2016 | Γ´ Ματθαίου

Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ, Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Συντεταγμένη φυλλάδα μὲ μουσικὰ κείμενα ἐδῶ & ἀντίστοιχα ἠχητικὰ ἐδῶ.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
*
Κείμενα σχετικὰ μὲ εἰκόνες ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ & ἐδῶ.
Κατάλογος Νεομαρτύρων ἐδῶ. Σύγχρονοι Ἅγιοι ἐδῶ.
Ἀκολουθία Ἁγίων Νεομαρτύρων τῶν μετὰ τὴν ἅλωσιν ἐδῶ.

Σημ. Εἰς τὸ τμῆμα τῆς φυλλάδος «Συναξάριον» (ἐδῶ, μόνον τὸ Μηνολόγιον = συνοπτικὴ ἀναφορὰ εἰς τοὺς ἑορταζομένους Ἁγίους), συμπεριλαμβάνονται Ἅγιοι ἐκ Ρωσίας, καθὼς καὶ αἱ κατὰ τόπους Συνάξεις Ἁγίων. Ἀναγιγνώσκεται ὡς δόξῃ τῷ προεστῶτι. Ἐν προκειμένῳ, συμπεριλαμβάνεται καὶ ἡ Σύναξις τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων, μὴ θεσπισθεῖσα ἐπισήμως διὰ τὴν Κυριακὴν Γ´ Ματθαίου, ἀλλὰ κατ᾿ ἔθος τελουμένη.