Ακολουθία Κυριακής 08.03.2015 | Β´ Νηστειῶν (Γρηγορίου Παλαμᾶ)

Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Συντεταγμένη φυλλάδα μὲ μουσικὰ κείμενα ἐδῶ & ἀντίστοιχα ἠχητικὰ ἐδῶ.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
«Ἡ μετάνοια κατὰ τὸν ἅγιο Γρηγόριο Παλαμᾶ» Α & Β & πατερικὰ κείμενα ἐδῶ.
Ἕτερα Τριῳδίου ἐκ τοῦ ἱστοχώρου nektarios.gr ἐδῶ, περὶ νηστείας ΑΒΓΔ & Ε.
Ὑμνολογικὰ ἐκ τῆς ἀκολουθίας κείμενα & ἠχογραφήματα πατριαρχικὰ ἐδῶ.
«Ἡ Ἁγία Οἰκογένεια τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ» (ταινία μικροῦ μήκους) ἐδῶ.
Συντεταγμένη φυλλάδα κατανυκτικῶν ἑσπερινῶν ἐδῶ & ἐφετινὰ μηναίου ἐδῶ.

*
Ψαλμὸς 29, 9-13
9 πρὸς σέ, Κύριε, κεκράξομαι, καὶ πρὸς τὸν Θεόν μου δεηθήσομαι. 10 τίς ὠφέλεια ἐν τῷ αἵματί μου ἐν τῷ καταβαίνειν με εἰς διαφθοράν; μὴ ἐξομολογήσεταί σοι χοῦς ἢ ἀναγγελεῖ τὴν ἀλήθειάν σου; 11 ἤκουσε Κύριος, καὶ ἠλέησέ με, Κύριος ἐγενήθη βοηθός μου. 12 ἔστρεψας τὸν κοπετόν μου εἰς χαρὰν ἐμοί, διέῤῥηξας τὸν σάκκον μου καὶ περιέζωσάς με εὐφροσύνην, 13 ὅπως ἂν ψάλῃ σοι ἡ δόξα μου καὶ οὐ μὴ κατανυγῶ. Κύριε ὁ Θεός μου, εἰς τὸν αἰῶνα ἐξομολογήσομαί σοι.

παραφράσεως δοκίμιον ἔμμετρον κρητικότροπον:

Σ᾿ ἐσένανε, τὸν Κύριο, πολλὲς φορὲς φωνιάζω,
δέομαι καὶ προσεύχομαι καὶ βαριαναστενάζω.

Ἴντα τὸ θὲς τὸ γαἶμα μου νὰ τρέξει ἅμα μὲ σφάξεις,
ἴντα θὰ κάμεις τὸ κορμί, στὸν τάφο σὰν τὸ θάψεις;

Μπὰς καὶ σ᾿ ὑμνεῖ τὸ λείψανο, τὸ χῶμα τί τὸ νοιάζει,
ποιὸς θὰ μιλεῖ γι᾿ ἀλήθειες σου, ποιὸς θὰ σὲ λογαριάζει;

Κι ἐγροίκησέ με ὁ Κύριος, κι ἦρθε, κι ἐλέησέ με,
κι ἔγινεν ὁ προστάτης μου, γιατρός μου κι ὕγιανέ με.

Χαρὰ ᾿καμες τὸ θρῆνο μου, γέλιο τὸ κάθε κλάμα,
σὲ ἄσπρα ροῦχα μ᾿ ἔντυσες καὶ μοῦ ῾σκισες τὰ μαῦρα.

Κι ὅπως στὴν ζήση θὰ σ᾿ ὑμνῶ, τὴ λύπη λησμονάω,
πὼς εἶσαι Κύριος ὁ Θεός, πάντα θ᾿ ἀνιστοράω.