Ακολουθία Κυριακής 07.07.2013 | Β´ Ματθαίου

υνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
*
Περὶ ἑορτῆς ὁσ. Ἁγιορειτῶν πατέρωνΒίντεο πανηύρεως Μεγίστης Λαύρας 2006.